Warszawa, Ursynów, Aleja K.E.N. 48                                               tel. 22 4 36 36 36

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dentic Art Stomatologia s.c. Olga Marciniak-Wójcik, Jan Marciniak (zwany dalej Dentic Art) z siedzibą w Warszawie ul. Aleja K.E.N. 48 U1,2,3, 02 – 797 Warszawa, NIP 951 19 64 790  (nr tel.: + 48 22 436 36 36, adres e-mail: ado@denticart.pl).

 

W momencie zawarcia umowy konieczne jest podanie następujących danych przez pacjenta: imię nazwisko, data urodzenia, numer pesel, adres, mail, numer telefonu oraz dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta

 

W trakcie udzielania świadczenia medycznego mogą być zbierane takie Pani/Pana dane jak zdjęcia RTG oraz CBCT (tomografia stożkowa), zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym, modele diagnostyczne, informacje o stanie zdrowia.

 

Podstawą  prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane jako RODO) a w szczególności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

 • świadczenie usług medycznych, w tym zapewnienie realizacji tych usług na najwyższym poziomie poprzez komunikację na wskazany przez pacjenta numer telefonu lub adres email w celu umówienia, odwołania wizyty, poinformowania o możliwości odbioru dokumentów, w szczególności wyników badań, poinformowania o konieczności wykonania zabiegu czyszczenia zębów oraz wykonania kontrolnego zdjęcia rtg, wywoływania pacjentów w celu wykonania zabiegu  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

 

 • konieczność prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO ;

 

 • konieczność wypełnienia wymagań podatkowych i rachunkowych, w tym przechowywanie paragonów, faktur oraz innych dokumentów księgowych (ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

 • konieczność rozpatrywania, przekazywania skarg zgłaszanych przez pacjentów (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);

 

 • konieczność rozpatrywania roszczeń kierowanych przez pacjentów przeciwko Dentic Art oraz dochodzenie przez Dentic Art roszczeń przeciwko Pacjentom (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);

 

 • zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi medycznemu Dentic Art poprzez zastosowanie monitoringu z funkcją nagrywania (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);

 

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

 

W związku z przetwarzaniem przez Dentic Art Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16  RODO, prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

 

Dane osobowe będą przechowywane w celu przechowywania dokumentacji medycznej prowadzonego leczenia w okresach określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), w celu  przechowywania dokumentacji księgowej świadczonych usług medycznych w okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), w celu dochodzenie roszczeń przez pacjenta oraz Dentic Art wobec pacjenta przez okres przedawnienia roszczeń, w celu świadczenia usług medycznych w okresie świadczenia tej usługi oraz obowiązków Dentic Art wynikających z wykonania tej usługi, w tym informowaniu pacjenta o wskazanej profilaktyce polegającej na wykonaniu czyszczeniu zębów, wykonaniu wizyty kontrolnej.

 

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Dentic Art np.:

 • lekarzom, którzy są pracownikami lub współpracownikami;
 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • podmiotom obsługującym i utrzymującym system informatyczny Dentic Art, w szczególności podmiotom obsługującym programy komputerowe służące wykonaniu usługi medycznej;
 • podmiotom współpracującym przy wykonaniu usługi medycznej;
 • laboratoriom badawczym wykonującym badania;
 • pracowniom technicznym w zakresie koniecznym do wykonania modeli diagnostycznych, aparatów ortodontycznych;
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 • podmiotom świadczącym działalność pocztową lub kurierską;
 • sądom lub innym organom państwowym na podstawie postanowienia sądu, organów ścigania lub innej wiążącej podstawie prawnej.

 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Decyzja o podaniu przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do świadczenia przez Dentic Art usług medycznych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie spowoduje odmowy wykonania usługi medycznej, ale uniemożliwi potwierdzanie i odwoływanie wizyt.

 

Informujemy, iż ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren naszego Gabinetu jest

monitorowany. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody

przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które

zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Nie udostępniamy danych osób innych odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych

na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy od dnia nagrania,

a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym

na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany

ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji

międzynarodowych.

Pacjenci, których wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu mają prawo do uzyskania

informacji dotyczących przetwarzania danych w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobu

zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych. Mają państwo

także prawo żądać dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia, prawo

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ograniczenia

przetwarzania danych zgodnie z określonymi zasadami udostępniania zapisu z monitoringu wizyjnego

określonymi przez przepisy polskiego prawa.

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

Kontakt

Rejestracja

Godziny przyjęć

RODO

Klinika Stomatologiczna Dentic Art

Aleja K.E.N. 48

Ursynów, 02-797 Warszawa

tel. 22 436 36 36

stomatologia@denticart.pl

Prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 22 436 36 36

stomatologia@denticart.pl

Zapraszamy do odwiedzenia Kliniki:

poniedziałek - piątek 9-20

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dentic Art Stomatologia s.c. Olga Marciniak-Wójcik, Jan Marciniak, z siedzibą przy ul. Aleja K.E.N. 48, 02-797 Warszawa, NIP 9511964790, REGON 016273932 zwany dalej: „Administratorem”.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu 22 436 36 36 lub pisząc na adres mailowy: ado@denticart.pl