Warszawa, Ursynów, Aleja K.E.N. 48                                               tel. 22 4 36 36 36

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

 

 

Informacja o prawach pacjenta i przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Niniejszym pragniemy poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dentic Art Implantologia Wójcik Spółka komandytowa (zwany dalej Dentic Art) z siedzibą w Warszawie, Aleja K.E.N. 48 U1, 02 – 797 Warszawa,  (nr tel.: 22 436 36 36, adres e-mail: ado@denticart.pl).

 

2. W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będziemy przetwarzać Pana/ Pani dane osobowe z następujących kategorii:

 

•  podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail,

•  dane dotyczące zdrowia (diagnostyka oraz leczenie w tym zdjęcia fotograficzne i RTG),

•  np. nagrania wideo – z monitoringu wizyjnego (tylko poczekalnia),

•  np. Pana/ Pani dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

 • księgowym – w zakresie wystawionych rachunków za leczenie,
 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 • laboratorium protetycznemu – w zakresie przekazania zlecenia o wykonanie pracy protetycznej na terenie RP oraz poza terenem Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • kancelariom adwokackim w zakresie dochodzenia roszczeń i obsługi prawnej,
 • podmiotom obsługującym i utrzymującym system informatyczny Dentic Art, w szczególności podmiotom obsługującym programy komputerowe służące wykonaniu usługi medycznej.

 

Podstawą  prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane jako RODO) a w szczególności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

 • świadczenie usług medycznych, w tym zapewnienie realizacji tych usług na najwyższym poziomie poprzez komunikację na wskazany przez pacjenta numer telefonu lub adres email w celu umówienia, odwołania wizyty, poinformowania o możliwości odbioru dokumentów, w szczególności wyników badań, poinformowania o konieczności wykonania zabiegu czyszczenia zębów oraz wykonania kontrolnego zdjęcia rtg, wywoływania pacjentów w celu wykonania zabiegu  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

 

 • konieczność prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO ;

 

 • konieczność wypełnienia wymagań podatkowych i rachunkowych, w tym przechowywanie paragonów, faktur oraz innych dokumentów księgowych (ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

 • konieczność rozpatrywania, przekazywania skarg zgłaszanych przez pacjentów (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);

 

 • konieczność rozpatrywania roszczeń kierowanych przez pacjentów przeciwko Dentic Art oraz dochodzenie przez Dentic Art roszczeń przeciwko Pacjentom (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);

 

 • zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi medycznemu Dentic Art poprzez zastosowanie monitoringu z funkcją nagrywania (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);

 

3. Pana/ Pani dane pozyskane w celu udzielania świadczeń leczniczych przechowujemy przez okres 20 lat. W przypadku osób nieletnich 22 lata.

 

4. Nagrania z monitoringu zachowywane są przez okres 3 miesięcy.

 

5. Panu/Pani przysługuje prawo do:

 

•  uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Pana/ Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych, po weryfikacji tożsamości,

•  dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości

•  nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne,

•  informacji o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby,

•  Informacji tym, że obiekt jest monitorowany i odbywa się monitoring wizyjny, jak również przy wejściu na teren jednostki znajduje się tabliczka informująca o monitoringu wizyjnym,

•  planowanej zmianie celu przetwarzania, przy innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych,

•  sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

•  bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b RODO,

•  w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta (udzielonej w innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych) możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie,

•  ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych, w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie, albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w każdej chwili może Pan/ Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/ Pani nam udzielili pisemnie; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/ Pani zgody przed wycofaniem,

•  udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.),

•  wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli Pan/ Pani uważa, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana/ Panią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny dokument jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz danych dokumentu, na podstawie którego została dokonana weryfikacja, z jednoczesnym wskazaniem numeru lub identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).

 

7. W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.

 

8. W celu wykonania Pana/ Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail: stomatologia@denticart.pl  lub zadzwoń pod numer: 22 4363636. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/ Pani żądania będziemy musieli upewnić się czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/ Pani czyli będzie musieli Pana/ Panią zidentyfikować pytając o dane, które wyłącznie Pan/ Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana/ Pani tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy musieli prosić Pana/ Panią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas Pana/ Pani żądanie będzie podlegało realizacji.

 

9. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) oraz z art. 25 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

 

10. Jeżeli Pan/ Pani nie podadzą danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Panu/ Pani świadczeń leczniczych.

 

11. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna.

 

 

Kontakt

Rejestracja

Godziny przyjęć

RODO

Klinika Stomatologiczna Dentic Art

Aleja K.E.N. 48

Ursynów, 02-797 Warszawa

tel. 22 436 36 36

stomatologia@denticart.pl

Prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 22 436 36 36

stomatologia@denticart.pl

Zapraszamy do odwiedzenia Kliniki:

poniedziałek - piątek 9-20

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dentic Art Implantologia Wójcik Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Aleja K.E.N. 48, 02-797 Warszawa, NIP 9512531047, KRS: 0000937669 REGON: 520652467 zwany dalej: „Administratorem”.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu 22 436 36 36 lub pisząc na adres mailowy: ado@denticart.pl